Español

Política de privacidade

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais facilitados por Ud. a través dos formularios deste WEBSITE incorporaranse aos ficheiros titularidade de Susana Recarey Psicoloxía (en diante, A ENTIDADE), segundo o tipo de servizo ou información solicitados. A ENTIDADE ten o seu domicilio social en C/ Rúa Luis Calvo, 29, 1ºD, 15100, Carballo (A Coruña).

Así mesmo, ao pulsar o botón enviar Ud. consente que os seus datos persoais sexan tratados para prestarlle o servizo ou fornecerlle a información solicitada e para remitirlle información comercial dos produtos ou servizos comercializados ou prestados por A ENTIDAD.

Ud. garante que os datos aportados a través dos formularios son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. No caso de que os datos aportados pertencesen a un terceiro distinto de quen facilita os datos, debe Ud. informar a devandito terceiro dos aspectos contidos nesta Política e obter a súa autorización para facilitar os seus datos para os fins sinalados.

Vostede poderá revogar o consentimento prestado así como, exercer de xeito *gratuíto os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico consultasusanarecareypsicologia.com ou ao domicilio social indicado anteriormente.

O portal informa que A ENTIDADE, para evitar que os datos persoais solicitados altérense, perdan ou se traten ou usen de forma non autorizada ou por outras persoas, adoptaron respectivamente as medidas de seguridade previstas ao efecto no RD 1720/2007, de 13 de Decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 e obrigan ao persoal responsable a cumprir o seu deber de segredo e custodia dos datos de carácter persoal.

Protección de datos

Información e consentimento. Vostede entende e acepta que os datos proporcionados polo mesmo, SUSANA RECAREY EIRíS través da web oficial da www.susanarecareypsicologia.com, ser incluído en calquera dos arquivos de ordenador confidencial para futuras comunicacións SUSANA RECAREY EIRíS.

SUSANA RECAREY EIRíS informa ó usuario a subministración opcional de datos persoais e que a única consecuencia da súa negativa a aporta-los non poderá recibir e consecuente nova comunicación SUSANA RECAREY EIRíS con este usuario.

SUSANA RECAREY EIRíS informa que aplicou medidas de seus datos persoais de seguridade e evitar a súa alteración, perda, tratamento e / ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, xa sexan procedentes de accións humanas ou do medio físico ou natural.

Ao facer clic no botón "Enviar mensaxe", o usuario dá o seu consentimento explícito para o seu tratamento.

Se o usuario desexa exercer o seu dereito de oposición, acceso, rectificación ou cancelación dos datos, pode informar ao responsable do ficheiro, Dª. SUSANA RECAREY, con enderezo para estes fins en C/ Rúa Luis Calvo, 29, 1ºD, 15100, Carballo (A Coruña), todo de conformidade co disposto na Lei Orgánica de Protección 15/1999 de 13 de decembro e Datos normas de desenvolvemento.